Thursday, May 28, 2009

थिस हस नोथिग्न तो दो वित्त स्टम्पिंग....

सो यू से थिस हस नोथिंग तो दो विथ स्टम्पिंग... यू माय बे वरोंग... थिस हस एवेर्य्थिंग तो दो विथ हाउ इ गेट तो थे कार्ड स्वप्स एटक... थिस इस माय न्यू जीप। वे अरे गोइंग तो बे तोगेथेर फॉ अ वैरी लॉन्ग टाइम।

No comments: